Wednesday, September 9, 2015

Kaamkettin (2)
Kaamkettin  ꢒꢵꢪ꣄ꢒꢾꢡ꣄ꢡꢶꢥ꣄ By M.S.Ramani. (2)
ꢆꢰꢵ: ꢱꣁꢳꣁꢩꢵꢬ꣄ ꢲꢸꢜꢡ꣄ꢡꢶꢒ꣄ꢒꢵꢪ꣄ ꢲꢠ꣄ꢞꢶ ꢩꣁꢥ꣄ꢥꣁ ꢌꢥꢪꢸꢥ꣄ ꢪꢛ꣄ꢙꢸꢥꣁ, ꢡꢸꢖ꣄ꢒꣁ ꢒꢵꢦ꣄ꢦꢶ ꢒꢾꢬꢶ ꢣꢾꢥꣁ, ꢜꢶꢧꢥ꣄ ꢡꢫꢵꢬ꣄ ꢒꢾꢬꢶ ꢣꢾꢥꣁ, ꢨꣁꢜ꣄ꢜꢭ꣄ ꢔꢸꢛ꣄ꢙꢸꢥꣁ, ꢥꢾꢣ꣄ꢣꢶ ꢒꢾꢭ꣄ꢭꢶ ꢂꢮꢾꢲꢵꢡꢸꢬ꣄ ꢩꢵꢡ꣄ ꢲꢥ꣄ꢣꢸꢥꣁ, ꢩꢵꢡ꣄ ꢓꣀꢡꢶ ꢥꢶꢛ꣄ꢙꢶ ꢬꣁꢮ꣄ꢮ ꢣꣁꢳꣁꢭꢔꢬꢵꢫꢷ, ꢲꢸꢜꢜ꣄ꢜꢥ꣄…. ꢧꢷꢬ꣄ ꢒꢵꢦ꣄ꢦꢶ ꢒꢾꢬ꣄ ꢣꢾꢥꣁ, ꢬꢵꢡꢶ ꢩꢵꢡ꣄ ꢲꢥ꣄ꢣꢸꢥꣁ . ꢪꢾꢥꢶꢒꢸꢒ꣄ ꢬꣁꢮ꣄ꢮ ꢕꢾꢞꢶ ꢥꢶꢪ꣄ꢪꢳ꣄ ꢙꢸꢠ꣄ꢠꢵ ….
ꢣꢵꢱ꣄: ꢂꢱ꣄ꢒꢶ ꢂꢪ꣄ꢪꢒ꣄ꢒꢵꢥ꣄ ꢒꢾꢬꢡ꣄ꢡꢾ ꢒꢵꢪꢹꢱ꣄ ꢡꢹ ꢒꢾꢬꢬꢶꢱꢶ.. ꢒꣁꢥ꣄ꢥꢶ ꢮꢿꢥ꣄ ꢒꢾꢬꢬꢶꢥꢶ ꢥꢵ…
ꢆꢰꢵ: ꢡꢸꢖ꣄ꢒꣁ ꢒꢵꢫ꣄ ..  ꢱꣁꢳꣁꢩꢵꢬ꣄ ꢙꢶꢫꢾꢡꢶ ꢣꢸꢨꢵꢬꢶ ꢂꢮꢥ꣄ .. ꢮꢷꢳ꣄ꢜꣁ ꢙꢶꢫꢾꢡ꣄ ꢬꢵꢡ꣄ ꢂꢮꢥ꣄ … ꢪꣁꢬ꣄ ꢒꢾꢰ꣄ꢜꢪꢸꢥ꣄ ꢡꢸꢖ꣄ꢒꣁ ꢒꢳꢵꢥꢵ .. ꢪꣁꢬ꣄ ꢒꢵꢪ꣄ ꢆꢥ꣄ꢥꣁ ꢒꢾꢥ꣄ꢥꣁ ꢪꢾꢥꢶꢫꢷ ꢡꢸꢪꢶ ꢲꢮ꣄ꢜꢸꢥꢵꢥ꣄…
ꢣꢵꢱ꣄: ꢡꣁꢒꣁ ꢒꢵꢪ꣄ ꢆꢥ꣄ꢥꣁ ꢒꢾꢬꢡ꣄ꢡꢒ꣄ ꢪꣁꢒꣁ ꢪꢾꢳ꣄ꢳꢶ ꢂꢮꢶ ꢲꢠ꣄ꢞꢶ ꢩꣁꢥ꣄ꢥꣁ ꢤꢹꢮ꣄ ꢪꢾꢥꢬꢶꢡ꣄ꢡꢫꢷ ?
ꢆꢰꢵ: ꢡꢸꢖ꣄ꢒꣁ ꢒꣂꢥ꣄ ꢱꢖ꣄ꢔꢬꢵꢱ꣄?  ꢏꢠ꣄ꢜꢾ ꢒꢵꢪ꣄ꢒꢾꢡ꣄ꢡꢶꢥꢸꢒ꣄ ꢢꣁꢮ꣄ꢭꢾꢡꢶ…ꢪꣁꢒꣁ ꢄꢒ꣄ꢒꣁ ꢒꢵꢪꢸꢥ꣄ ꢯꢿꢫꢷ ?
ꢣꢵꢱ꣄: ꢒꢵꢪ꣄ ꢒꢾꢡ꣄ꢡꢶꢥꢸꢒ꣄ ꢢꣁꢮ꣄ꢭꢡ꣄ꢡꢾ ꢱꢿꢬꢸꢒ꣄ ꢂꢪ꣄ꢒꣁ ꢒꢵꢪꢸꢥ꣄ ꢒꢷ ꢥꢴꢷ ꢮꢱꢣꢶ ꢫꢷ ꢥꢴꢷ ꣎
ꢆꢰꢵ: ꢔꢵꢪ꣄ꢪꢸ ꢄꢒ꣄ꢒꢫꢷ ꢡꢿꢜ꣄ ꢢꣁꢮ꣄ꢭ꣄ꢬꢵꢥꢶꢫꢷ..  ꢍ ꢕꣁꢪ꣄ꢪꣁ ꢒꣁꢥ꣄ꢥꢶꢫꢾꢒꣁ ꢪꢸꢱꢸꢥꢵ … ꢬꢴꢵꢥ꣄ ꢭꢾꢥ꣄ꢡꢸꢪ꣄ ꢒꢵꢪ꣄ ꢒꢾꢬꢶ ꢒꢾꢬꢶ ꢣꢶꢙꢫꢶ ꢙꢥꢱꢿꢡꢿꢱ꣄ ..
ꢣꢵꢱ꣄: ꢍꢭꢵ .. ꢔꢵꢪꢸ ꢮꢡ꣄ꢡꣁ ꢌꢭ꣄ꢡꢿꢜ꣄ ꢒꢾꢬꢸꢖ꣄ꢔꣁ.. ꢮꢱꢣꢶ ꢯꢿꢡ꣄ꢡꢾꢥꢸ ꢢꣁꢮ꣄ꢭ꣄ꢬꢴꢵꢥ꣄ ..  ꢡꢶꢱꢥꢶ ꢒꢵꢪ꣄ ꢒꢾꢡ꣄ꢡꢶꢥꢸꢒ꣄ ꢢꣁꢮ꣄ꢭꢡ꣄ꢡꢒꢸ ..  ꢡꢹ ꢒꢵꢫ꣄ ꢮꢣ꣄ꢣꢶꢫꢵꢬꢪ꣄ꢪꣁ  ꢫꢷ  … ꢥꢴꢷ ꢣꢸꢱ꣄ꢬ ꢃꢧꢷꢱꢸꢒ꣄ꢒꢵꢪ꣄ ꢱꢵꢬꢶꢡ꣄ꢡꢾꢥꣁꢫꢷ .. ꢡꣁꢒꣁ ꢕꣁꢪ꣄ꢪꢵꢒ꣄ ꢒꢵꢪ꣄ ꢔꢮꢸꢛ꣄ꢗꢵꢥꢵ ꢪꢾꢥꢡ꣄ꢡꢒ꣄ …  ꢩꢵꢡ꣄ ꢲꢥ꣄ꢣꢶ ꢒꣀꢡ꣄ ꢨꢶꢱꢶꢬꢴꢵꢡ꣄ꢡꢒ꣄ ꢪꢾꢳ꣄ꢳꣁ ꢡꣁꢒꣁ ꢣꢸꢒ꣄ꢒꢵꢱ꣄ꢱꢷ?
ꢆꢰꢵ: ꢍꢱꢮꣁ .. ꢪꢷ ꢦꢱ꣄ꢡꢮꢸꢥ꣄ ꢚꢸꢒ꣄ꢒꢸ ꢗꢾꢮ꣄ꢣꢸꢥꣁ .. ꢔꢵꢪꢸ ꢭꢮ꣄ꢒꢵꢱ꣄ ꢒꢳꣀꢭꢸꢥꣁ .. ꢧꢶꢬꢶ ꢧꢶꢬꢶ ꢌꢭ꣄ꢡꢾ ꢒꢵꢪꢸꢥꢹꢱ꣄ ꢒꢾꢭ꣄ꢭꢿꢡ꣄ ꢬꢴꢶꢫꢾꢡꢶ .. ꢪꣁꢒꣁ ꢒꣁꢥ꣄ꢥꢶꢫꢾꢒꣁ ꢕꢾꢞꢶ ꢂꢨ꣄ꢨꢸꢥꢵ  .. ꢪꢷ ꢪꢾꢳ꣄ꢳꣁ ꢗꢾꢮ꣄ꢣꢶꢡ꣄ꢡꢾꢥꣁ .. ꢦꢡ꣄ꢬꢶꢒꢾꢥ꣄ ꢗꢾꢮ꣄ꢣ꣄ꢥꢵꢡ꣄ꢡꢒ꣄ ꢪꣁꢬ꣄ꢲꢵꢭ꣄ ꢬꢴꢮꢵꢥ .. ꢱꢾꢙ꣄ꢙꢾ ꢕꣁꢪ꣄ꢪꣁ  ꢱꢮꣁ .. ꢡꢿ ꢨꢾꢫ꣄ ꢒꢵꢪ꣄ ꢒꢾꢡ꣄ꢡꢶꢥꢸꢒ꣄ ꢢꣁꢮ꣄ꢭ꣄ꢬꢵꢱ꣄. ꢂꢱ꣄ꢒꢶ ꢦꢱ꣄ꢡꢮꢸꢥ꣄ ꢓꢞꢶ ꢗꢾꢮ꣄ꢣꢬꢵꢱ꣄. ꢬꢿꢞꢶꢫꣂ, ꢜꢶ.ꢮꢶ. ꢱꢵꢬꢵꢱ꣄. ꢍ ꢕꣁꢪ꣄ꢪꣁ ꢬꢿꢞꢶꢫꣁ ꢙꢡꣁ ꢣꢸꢱ꣄ꢬ ꢥꢵꢣꢶ ꢙꢸꢠ꣄ꢠꢵ .. ꢡꢿ ꢪꢾꢳ꣄ꢳꣁ ꢏꢠ꣄ꢜꢾ ꢱꣂꢮꢵꢳ꣄ ꢬꢶꢦ꣄ꢦꢿꢬ꣄  ꢲꣁꢫ꣄ꢫꢵꢫ꣄ .. ꢍ ꢱꢮꣁ .. ꢡꢿ ꢂꢱ꣄ꢒꢶ ꢪꢾꢳ꣄ꢳꢶ ꢪꢷ ꢪꢔꢬꢶꢥꢶ. ꢏꢠ꣄ꢜꢾ ꢒꢵꢪ꣄ ꢒꢾꢡ꣄ꢡꢶꢥꢸꢒ꣄ ꢢꣁꢮꢶ ꢪꣁꢒꣁ ꢒꢵꢪ꣄ ꢆꢥ꣄ꢥꣁ ꢒꢾꢬꣁꢔꢵ.
ꢣꢵꢱ꣄:  ꢪ꣄..ꢪꢶꢬꢵꢱꢸ ꢨꢾꢫ꣄ꢭ꣄ ꢪꢾꢥꢡ꣄ꢡꢾ ꢲꢮ꣄ꢜꢥꢹꢱ꣄ ꢡꣁꢒꣁ.  ꢪꢴꢞꢵꢒ꣄ ꢂꢨ꣄ꢨꢬꢾ ꢱꢵꢡ꣄ ꢱꣂꢮꢸꢬꢸꢦꢵꢫ꣄ ꢱꢪ꣄ꢨꢸꢳꢵꢪꢸ ꢒꢵꢫ꣄ꢒꢵꢫ꣄ ꢮꢿꢱ꣄ ꢆꢥ꣄ꢥꣁ ꢒꢾꢬꢶ ꢣꢶꢥ꣄ꢥꢸ ꢔꢪ꣄ꢞꢸꢮꢵꢫ꣄ ꢪꢾꢥꢶ ꢪꢷ ꢫꣂꢗꢥꣁ ꢒꢾꢭ꣄ꢭꢿꢡ꣄ ꢯꢿ .. ꢡꣁꢒꣁ  .. ꢒꢵꢪ꣄ ꢒꢾꢡ꣄ꢡꢶꢥ꣄ ꢦꢫꢾ ꢲꣂꢱ꣄ ..
ꢆꢰꢵ: ꢡꢸꢖ꣄ꢒꣁ ꢒꣂꢥ꣄ꢣꢶꢥ꣄ꢥꢸ ꢱꢪ꣄ꢨꢸꢳꣁ ꢮꢿꢥ꣄ ꢂꢨ꣄ꢨꢡ꣄ꢡꢾ, ꢪꣁꢒꣁ ꢒꣂꢥ꣄ꢣꢶꢥ꣄ꢥꢸ …
ꢣꢵꢱ꣄: ꢬꣁꢮ꣄ꢮꣁ ꢬꢴꢵ, ꢬꢿꢞꢶꢫꣂꢪ꣄ ꢱꢪꢵꢗꢵꢬ꣄ ꢱꢖ꣄ꢔꢬꢾꢱ꣄..
                        ꢂꢖ꣄ꢔꢸꢥ꣄ ꢂꢮꢫꢶ. To be continued ..

No comments:

Sourashtra Class Room