Thursday, October 1, 2015

Sourashtra Lipi's Importance.

Sourashtra lipi’s importance.
மீ மெனரியொ ஸெர்க்கொ கன் ஸே. தெனு (Devanagari supporters) மெனெயோஸ் மெல்லி ஸே. மொழியியல் தா4னுகு அஸ்கி ஸப்3து3னுகு குறியீடு பஜெ. தெல்யொ ஸௌராஷ்ட்ர லிபிமூஸ் ஸேத்தெ.
ஹத்3து3 யகரம் மெனத்தெ விஸேஷ் ஸப்3து3கு ஸிம்ப3ல் கொன்னி பா4ஷாம் நீ:   அவ்ரெ பா4ஷாம் மாத்திரம் ஸேத்தெ.

கு3ருத்து தெ4ரி தெனு கவலை பொடரானி.

’கூட்டத்தில கோவிந்தா போடுவோம்’  மெனீஸ் மெனராஸி.
தனித்தன்மை அஸ்கி அநாவஸ்யம் மெனி ஹவ்டராஸ்.
குஜராதுமு அங்குனுகு அமி ரீ:ரியெதி காய் லிபி அத்தொ உபயோக் கெர்லேத் ரா:ன் மெனத்தெ கேள்விகு 3தில் தே3னாத்தக் ஜி2ர்கி ஜேட3ரியொ.

குஜராதி பா4ஷாகு ஸௌராஷ்ட்ர பா4ஷொ கோனக்டயலெக்ட்ஹோத்தக் முஸய் மெனத்தெகொ 3தி3ல் தே3ரியொ நீ:

தே3வநாகரி லிபி கித்காவது நூற்றாண்டும் ரீ: உபயோகும் ஸேத்தெ மெனத்தெ ஸங்க3த்தக் களாரனி.

தே3வநாகரி லிபி  :தொ  ராமராயின் ஒண்டெ லிபி தெ3க்கி தெ4ர்ரியொ மெனி மெனரியொ.
திஸோஸ் கவி வேங்கடஸூரின் மெள்ளி தே3வநாகரி லிபி 2ள்ளுநாத்தக் தெனு ஒண்டெ நொவ்வொ லிபி தெயார் கெர்ரியொ. தெல்யொ ஸௌராஷ்ட்ர ஸபா4 மதுரைமு ஸே.

தெங்க ஹாலி புஸ்தவுன் ப்ரிண்ட் கெரத்தக் முஸுநாத்தெ ஹாலி தெல்யொ லிபி :வ்லயி ஜேடி3யொ.

ராமராயின் மதுரை ஸௌராஷ்ட்ர ஸபாமு ஸௌராஷ்ட்ர லிபி மெட்ரிக்ஸ் அஸ்கி தீ3ரியொ. தெங்கொ, ஜீவ் ஸெந்தொ ரா:ரியொ லெந்து, மதுரை ஸௌராஷ்ட்ர ஸபொ4 பென்ஷன் தீ3ரியொ.
தெனு ஒண்டெ ஜீனியஸ் மெனத்தெ லெ:க்காகு
தெங்கொ மேதாவி தோயம் ராமராய் தீர்த்தர் மெனி மென்ரியொ.
தௌ4ராம் கா2ம்பு3ம் தெங்க சிலை தொ2வ்ரியொ.

ராமாராய் லிபி நொக்கொ மெனத்தெனு,
கோன் காரணாக் சாரதி லிபி கு ஆதரவு தே3ரியொ?
சாரதி லிபி பஜெ மெனெதி, மெகி தே3வநாகரி லிபி ககொ அமி உபயோக் கெர்னொ?  எகொ 3தில் அவ்நா.

இண்டர்நேஷனல் லெவலும் யூனி கோடுமு
ராமாராய் லிபீஸ் ஸௌராஷ்ட்ர லிபிகன் ரீ: அவரியொ.

ஒண்டெ பா4ஷாகு லிபி கோன்யெ தொ2வ்லத்தெ மெனத்தெ, பா4ஷொ வத்தொ கெரரியத்தெனூஸ் முடிவ் கெர்னொ மெனி கமிஷனர் ஃபார் லிங்க்விஸ்டிக் மைநாரிடீஸ் மெந்திரியொ.

தெக ஹாலி, மைஸூரும் ஸேத்தெ ஸி...எல்.
மெனத்தெ அமைப்புகு அவ்ரெ பா4ஷாகு லிபி பரிவர்தித் தே3வநாகரி லிபீஸ் ஸெர்கொ பொட3யி மெனி ஸங்க3த்தக் அதிகார் நீ:

இந்திய அரசியல் ஸாஸனம்மு தென் தெனு (மைநாரிடி பா4ஷொ வத்தொ கெரத்தெனு), பா4ஷொ, லிபி, கலாசார் கபள்ளத்தக் உரிமை ஸேத்தெ மெனி ஸே.
தெகஹாலி, கவர்மெண்ட் நீ: து3ஸுர் ஸிஐஐஎல் மாதிரி அமைப்புன் அவ்ரெ பா4ஷாகு இல்லேஸ் லிபி மெனி ஸங்கத்தக் அதி4கார் நீ:

ஸௌராஷ்ட்ர லிபிம் (ராமாராய் லிபிம் ) காய் உன்னொ (டெபிஷியன்ஸி) ஸேத்தெ மெனி புஸெதி பதி3ல் ஸங்கத்தக் களாரியொ நீ:

95 ஒர்ஸு ரீ: நாகரி லிபி பிரசார் கெரத்தெனு உருப்பிடிகன் காய் கெர்ரியொ? இத்கெ புஸ்தவுன் பிரிண்ட் கெரி ஸொட்3ரியொ? ககொ பாட புஸ்தவுன் தெயார் கெரத்தக் முஸரனி மெனத்தெகொ அஸ்கி பதி3ல் ஸங்குனாத்தக் ஜிர்கி ஜிலேத் ஸேத்தெ.

சாரதி லிபி மெனரியொ காயொ? ராமாராய் லிபி திகிச்செர் காபி ஹனி ரூப் நஸினம் கெர்ரியொ.

ராமராய் & சாரதி லிபி லெகுத்தொ லெகுத்தொ தொ2வி ஸவோ., கோன்யெ ஸிங்கார் ஸே மெனத்தெ துங்கொ களான் அவயி.

தே3வநாகரி லிபிம் ஈஸிகன் பிரிண்ட் கெரானா. ஹத்து யகரம், நாகு ஸப்துகு தெனு ஸிம்பல் தொ2வ்ல்ரியொ நீ:

மொழியியல் செவ்தாத்தெனு தெல்லெ கும்பும் கொன்னி தெனு நீ:

அவ்ரெ பா4ஷாம் காய் ஸாஹித்யமுன் ஸேத்தெ;
தெல்லெ கோன் லிபிம் லிக்கினி பொட்3ரியொ மெனத்தெ அஸ்கி கொன்னி களள்ளுநாத்தக் ஸேத்தெ.  நிஸ்த வத்தோஸ் கெர்லி ஸேத்தெ.

ஸௌராஷ்ட்ர பா4ஷாம் தொ.ரா.பத்மநாபய்யான் 43வத் கீ3தொ மொழிபெயர்ப்பு கெர்ரியொ.
தெல்யொ தமிழ் லிபிம் பிரிண்ட் கெர்ரியொ.
தேவநாகரி லிபிம் பிரிண்ட் கெரெயொ 2ள்ளி செவ்தத்தக் தேட் மென்கியான் நீ:
தமிழ் எழுத்து புக் சார் வாள்  ரீபிரிண்ட் கெர்த்திரியொ.
தேவநாகரி லிபிம் தி3 வாள் பிரிண்ட் கெரரியொ நீ:
ககொ மெனெதி தெகொ ஆத3ரவு நீ:

தேஸ் தா4னுகு ஸௌராஷ்ட்ர திருக்குறள் தமிழ் லிபிம் பிரிண்ட் கெர்ரியொ. தே3வநாகரிம் பிரிண்ட் கெரெதி கொன்னி 2டி3 செவ்துனான் மெந்தி தமிழ் லிபிம் பிரிண்ட் கெர்ரியொ.

லிபி பிரகடனம் கெரெ பராது தெனு காய் கெர்ரியொ?
கொன்னீஸ் தெங்க ஹாலி கெரத்தக் முஸரியொ நீ:

ஸௌராஷ்ட்ர மத்ய ஸபொ4 தேவநாகரிமூஸ் லிக்குனொ மெனத்தெ அவஸ்யம் நீ:, கோன் லிபிம் மெள்ளி லிக்குவாயி மெனி மெந்திரியொ.

சாரதி லிபி அஸ்கி ருவ்வ தி3ன்னும் தெக்கானாத்தக் ஹொய்யாயி. யூனிகோடும் தெல்யொ 2ள்ளி அவத்தக் முஸுனா.
ராமாராயிகு மதிஞ்சுநாத்தக் தெனு கெரெயொ, இங்க இஷ்டம் தா4னுக் மர்சா மர்சினி கெரி லிக்கத்தெ எங்கொ கெ4னம் தே3னா.

அத்தொ திண்டுக்கல்லும் ஒண்டெனு தேவநாகரி லிபி தமிழ் லிபி மாதிரி லிக்கில்லி ஸே. கூட்டெழுத்து தகி லிக்கரானி. எல்லெ அங்குன் குழப்பம் கெரத்திஸொ ஸே.
நாவூஸ் மர்ச்சுத்தராஸ். ஒண்டெனு ஸௌரதி மெனி மெனஸுன். அங்குண்டெ தெனு ஸௌராஷி மெனி மெனஸுன். இஸனி நாவ் மர்சத்தக் எங்க கோன் அதிகார் தீ3ரியொ?
இல்யொ அஸ்கி ஜு2க்கு தி3ன்னு நிள்சி ரா:னா.

ஸௌராஷ்ட்ர லிபி மேட்ரிக்ஸ் நஸினம் கெரி,
தே3வநாகரி லிபி 2ள்ளி அவ்னொ மெனி ஸியெயொ தெல்லெ காலம்மு.
ஹொயெதி, அத்தொ  தே3வநாகரி லிபி ஹாலி கொன்னி கெரத்தக் முஸரனி.
அஸ்கி ஸௌராஷ்ட்ர லிபிம் லிக்கத்தக் நிகிள்ராஸ்.
ஹொராடு பத்ரிக்கென் ஸௌராஷ்ட்ர லிபிம் பிரிண்ட் ஹோரெஸ்.
ஃபேஸ் புக் மு ஸௌராஷ்ட்ர லிபிம் போஸ்டிங்ஸ் ஜு2க்கு அத்தொ அவரஸ்.
:ன்ன ஹொடா3ன் ஸௌராஷ்ட்ர லிபிகு ஆத3ரவு தி3லேத் ஸே.

லிபி பிராப்ளம் ஸேத்தெ மெனி தேவநாகரி லிபி கெரினூஸ் கொன்னி தெமாம் லிக்குநாத்தக் அஸ்கி தமிழ் இங்க்லீஷும் லிக்கில்லி ஸேத்தெ.

ஒண்டெ பா4ஷொ லம்புரும் சொக்கட் ஜீவ் ஸெந்தொ பொ3லிம்கன் :னொ மெனெதி, தெகொ மெனத்தெ லிபி அவஸ்யம் பஜெ மெந்தீஸ் ராமராயின் ஸௌராஷ்ட்ர லிபிம் புஸ்தவுன் பிரிண்ட் கெரி அம்கொ தீ3ரியொ.

தெனு நீ:ஜியெதி, அவ்ரெ பா4ஷொ ஒண்டெ ஸாஹித்ய பா4ஷொ ஹொய்ரானா. தெனூஸ் அவ்ரெ பா4ஷாம் அஸ்கி லிக்கத்தக் வாட் தெக்கட்3ரியொ. தெங்கொ அத்3தி3 உன்னொ வத்தொ கெரத்தெ தே3வநாக3ரி மென்க்யான் ஸொட்3டுனொ.

தே3வநாகரிமு ஸகலம் லிக்கத்தக் முஸய் மெனெதி, தெல்லெ தெனு லிக்கி தெ3க்கட்ணொ. புஸ்தவுன் பிரிண்ட் கெரி ஸொட்3ணொ.

தெல்லெ காம் தெனு கெரன் கா3?

O.S.Subramanian.

Sourashtra Class Room