Friday, November 25, 2011

Marriage Information Centre

ஸௌராஷ்ட்ர ஸமூக மஹாஜன ஸபை, அவனியாபுரம்,
ஆபீஸ், பிளாட் 14, தாமரை தெரு, ராஜீவ்காந்தி தெரு, மீனாட்சிநகர், வில்லாபுரம், மதுரை--625012 திருமண தகவல் மையம் என்று ஒன்றை துவக்கியுள்ளது.
ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக் கிழமை காலை 10 மணி முதல் மதியம் 1 மணி வரை
ஜாதகப் பரிவர்தனை நடைபெறும்.
பதிவுக் கட்டணம் ரூ; 50
ஜாதகம் பொருத்தம் பார்க்க ரூ.10
ஜாதகம் பலன் பார்க்க ரூ.30
எல்லா ஊர் ஜாதகங்களும் பதிவு செய்து கொள்ளப்படும்.
கீழ்க் கண்ட லிங்கில் தொடக்க விழா ஃபோட்டோ படங்களைப் பார்க்கலாம்.

https://picasaweb.google.com/subramanian.obula/ThirumaNaThagavalMaiyam?authuser=0&feat=directlink

Tuesday, October 25, 2011

Comparison of Scripts with Sourashtra Script.

The Sourashtra Script is compared with Devanagari, Gujarati, Tamil and Telugu Script.
Please go through the charts given below.

Vowel markers
அ ஆ இ ஈ உ ஊ ர்ரு எ ஏ ஐ ஒ ஓ ஔ அம் அஹ ஃ
ꢒ ꢒꢵ ꢒꢶ ꢒꢷ ꢒꢸ ꢒꢹ ꢒꢺ ꢒꢾ ꢒꢿ ꢒꣀ ꢒꣁ ꢒꣂ ꢒꣃ ꢒꢪ ꣄ ꢒ: ꢒ꣄
ક કા કિ કી કુ કૂ ક્રુ કે કૈ કૉ કો કૌ કમ ક: ક્
క కా కి కీ కు కూ క్రు కె కే కై కొ కో కౌ కమ్ కః క్
க கா கி கீ கு கூ க்ரு கெ கே கை கொ கோ கௌ கம் கஹ க்
మ మా మి మీ ము మూ మ్రు మ మే మై మొ మో మౌ మం మ: మ్
क का कि की कु कू क्रु कॆ के कै कॊ को कौ कं क: क्

Please note that the vowel markers are uniformly placed to the right side of the Sourashtra consonants, whereas this uniformity is absent in other scripts.

The special symbols are aspirated form of nha, mha, rha and lha which are not available in other languages.
One more special symbol is half-yakaram and nasal marker.

~= half yakaram avyaasaa~? = Have they come?
_=nasal marker uexB, z~bemv = yes, they (have) come.
This half yaram denotes the ‘aa’ sound in English words, mat,rat,cat etc.
Nasal marker is like in Hindi = जी हाँ ।

The present Sourashtra language is to be compared with old Sauraseni Prakrit.
Sri T.M.Ramarai says that the present Sourashtra Language spoken in South India is the offshoot of Sauraseni Prakrit.

Thursday, May 5, 2011

Ten English Words to be remembered.

பத்து ஆங்கில வார்த்தைகள் நினைவில் நிற்கவேண்டும் !
I (நான்) இதை தவிர்க்க.
We (நாம்) இதை உபயோகிக்கலாம். அடியேன் என்றும் சொல்லலாம்.
EGO ( அகந்தை=தான் செய்வதே / கூறுவதே சரி) இது இருக்கக்கூடாது.
LOVE (அன்பு) இதை கடவுளாக கருத வேண்டும். அன்பே சிவம் !
SMILE (புன்னகை) இதனால் சண்டை சச்சரவு ஏற்பட வாய்ப்பில்லை.
RUMOUR (வதந்தி) இதைப் புறக்கணிக்க வேண்டும்.
SUCCESS (வெற்றி) இதை அடைய குறியாக இருக்கவேண்டும்.
DEVOTION (தியாகம்=பக்தி) வாழ்க்கைக்கு இது அவசியம் தேவை.
KNOWLEDGE (அறிவு) இதை கூட்டிக்கொண்டே போக வேண்டும்.
CONFIDENCE (தன்னம்பிக்கை) இது தான் அஸ்திவாரம்.

You can select further words of your choice for your betterment.

Wednesday, February 9, 2011

Sourashtra Script with Tamil equivalents.

Please find the chart of Sourashtra Alphabets with their Tamil equivalents.


ꢐꢀ ஓம்
ꢱꣃꢬꢵꢰ꣄ꢜ꣄ꢬ ꢭꢶꢦꢶ - ஸௌராஷ்ட்ர எழுத்து.

ꢂꢙꢸꢥꢸ - அஜுனு - உயிர் எழுத்துக்கள்.

ꢂஅ ꢃஆ ꢄஇ ꢅஈ ꢆஉ ꢇஊ ꢈர்ரு ꢉர்ரூ ꢊல்லு ꢋல்லூ ꢌஎ ꢍஏ ꢎஐ ꢏஒ ꢐஓ ꢑஔ ꢂꢀஅம் ꢂꢁஅஹ ꣎ புள்ளி.

ꢲꢭꢸꢥꢸ ஹலுனு – மெய்யெழுத்துக்கள்.
ꢒ꣄க் ꢓ꣄க்2 ꢔ꣄ க்3 ꢕ꣄க்4 ꢖ꣄ ங்
ꢗ꣄ச் ꢘ꣄ச்2 ꢙஜ்꣄ ꢚ꣄ஜ்2 ꢛ꣄ஞ் ꢜ꣄ட் ꢝ꣄ட்2 ꢞ꣄ட்3 ꢟ꣄ட்4 ꢠ꣄ண்
ꢡ꣄த் ꢢ꣄த்2 ꢣ꣄த்3 ꢤ꣄த்4 ꢥ꣄ ந்,ன்
ꢦ꣄ப் ꢧ꣄ப்2 ꢨ꣄ப்3 ꢩ꣄ப்4 ꢪ꣄ம்
ꢫ꣄ய் ꢬ꣄ர் ꢭ꣄ல் ꢮ꣄வ் ꢯ꣄ஸ்ய
ꢰ꣄ஷ் ꢱ꣄ஸ் ꢲ꣄ஹ் ꢳ꣄ள்,ழ் ꢒ꣄ꢰ꣄க்ஷ
ꢥꢴந: ꢪꢴம: ꢬꢴர: ꢭꢴல:

ꢡꢥꢸꢥꢸ தனுனு - உயிர்மெய் யெழுத்துக்கள்
ꢒ꣄+ ꢂ = ꢒக்+அ = க ꢒ꣄+ꢃ = ꢒꢵ க்+ஆ = கா
ꢒ꣄+ꢄ = ꢒꢶ க்+இ = கி ꢒ꣄+ꢅ = ꢒꢷ க்+ஈ = கீ
ꢒ꣄+ꢆ = ꢒꢸ க்+உ = கு ꢒ꣄+ꢇ = ꢒꢹ க்+ஊ = கூ
ꢒ꣄+ꢈ = ꢒꢺ க்+ர்ரு=க்ரு ꢒ꣄+ꢉ = ꢒꢻ க்+ர்ரூ= க்ரூ
ꢒ꣄+ꢊ = ꢒꢼ க்+ல்லு=க்லூ ꢒ꣄+ꢋ = ꢒꢼꢵ க்+ல்லூ=க்லூ
ꢒ꣄+ꢌ = ꢒꢾ க்+எ=கெ ꢒ꣄+ꢍ = ꢒꢿ க்+ஏ=கே
ꢒ꣄+ꢎ = ꢒꣀ க்+ஐ=கை ꢒ꣄+ꢏ = ꢒꣁ க்+ஒ=கொ
ꢒ꣄+ꢐ = ꢒꣂ க்+ஓ=கோ ꢒ꣄+ꢑ = ꢒꣃ க்+ஔ=கௌ
ꢒ꣄+ꢂꢁ = ꢒꢁ க்+அம்=கம் ꢒ꣄+ꢂꢀ = ꢒꢀ க்+அஹ=கஹ
ꢥꢴ+ ꢅ = ꢥꢴꢷ = நீ: ꢪꢴ +ꢳꢶ = ꢪꢴꢳꢶ = ம:ளி
ꢬꢴ + ꢃ = ꢬꢴꢵ = ரா: +ꢏ+ꢮꣁ =லொ:வொ
꣑ ꣒ ꣓ ꣔ ꣕ ꣖ ꣗ ꣘ ꣙ ꣐
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Contact: O.S.Subramanian. Email ID subramanian.obula@gmail.com

Sunday, January 9, 2011

Profile of Sri V.K.Neelarao.

ꢮꣀ.ꢒꢸ.ꢥꢷꢭꢵꢬꢮ꣄ - V.K. Neelarao.


Neelarao, V.K. (Vaidyam Kuppusam), born in 1946 staged his first drama entitled HoraaD vano in the year 1969. Later he wrote other dramas Hedde jomai, Sopno, Novvo Jivnam, Srimatik Horad, Sri Nayaki Devun, ChokkaT Dinnu, Divo Horad, Novro KOn, etc., and staged them.

He has released the following CDs/DVDs:

1. Nayaki Swamigalin Sevaiyaalarkal. – 2 CDs
2. Sriman Natanagagopala Nayaki’s 12 Sourashtra Songs.
3.Sriman Natanagopala Nayaki’s 12 Sourashtra songs.
4.Sriman Natanagopala Nayaki’s 6 Tamil songs.
5.Srimad Venkataramana Bhagavathar’s 10 kritis in Telugu and Sourashtram.
6. Sriman Kavi Venkatasuri’s 7 Sourashtra Sangita Ramayana Songs.
7. Neelarao hits.[from his Drama]
8. Horaadu piso [from his Drama]
9. V.K.Neela Rao’ Drama songs.

Neelarao is a multifaceted personality, edited and published a Sourashtra and Tamil monthly magazine entitled SURITH (1979-99) continuously and published many Sourashtra stories and poems written by many Sourashtras.

He has authored 2 books entitled, Amre Bhaasham Amurtu Giitun and Novvo Jivnam.

He is a Karnatic Music singer and performed many kacheries. His songs were broadcast in All India Radio and his kaccheri was telecast in Pothigai channel of T.V.

Some of the Titles conferred upon Shri V.K. Neelarao:

1.‘Mathru Bhasha Nataka Vruddhi Karta’ in 1970 in Annual Celebrations of ‘V.K.Neela Rao’s
kalaikuzhu’.

2.‘Sourashtra Nataka Ratna’ in 1988 by Mumbai Sourashtra Sangam.

3.‘Navarasa Kala Praveena’ in 1988 by the Felicitation Committee, in a function held in
Solai Murugan Hall, Madurai.

He has learnt Karnatic music from Sri Kalaimamani Kuppanna. He has also received guidance
in rendering Karnatic songs from Padmashrii T.M. Soundararajan and he is having close contact with him.

Apart from this, some of the Sourashtra lyrics written by him have been sung by Padmashrii. Siirkaazhi Govindarajan and his son, Padmashrii. Siirkaazhi. G. Sivachidambaram.

As a profound Actor, Musician, Director, Lyrics writer, music composer, and Editor of a Journal [ SURITH] his profile is very difficult to cover in few pages.

His mastery over Sourashtra language, literature and songs, has brought to limelight two lady singers Selvi G.Priyadarshini and Smt. S.Vasantha from non-native sourashtram speakers (i.e., Tamil speaking people) who can now sing Sourashtra songs just like native speakers.
Presently, he is engaged in producing a Sourashtra Tele film [Movie] titled SINGATHIN.
For this he requires funds. Those who are interested in promoting Sourashtra fine arts and culture
Can come forward to donate liberally to his venture of producing Sourashtra Tele films.

http://www.blogger.com/img/blank.gif
All the publications (CDs, books) are available with Shri. V.K. Neelarao and could be received by contacting him through his mobile: +917373736301, +9198942 82945
His E-mail ID neelaraovk@gmail.com

Donation cheques can be drawn in favour of V.K.Neelarao and sent to the following address:
Those who wish to donate in cash can contact him through the above phone numbers when he shall call on them to receive the cash in person.
Sri V.K.Neela Rao, K.G.Agencies, 37/41, Mahal 6th Street, Madurai-625001.

http://picasaweb.google.com/subramanian.obula/StillsFromSingathinSourashtraMovieToBeReleasedShortly?feat=directlink

Sourashtra Class Room