Wednesday, November 25, 2009

Literatures available in Sourashtram

Literatures available in Sourashtram

Srimath Sourashtra Panchal Charithru –Alagaraaryu, Salem (1904)(Telugu Script)
Srimath Sourashtra Bala Ramayanu – Srimad Venkata Suri Maha Kavi (1904) (Telugu Script)
Sourashtra Sangita Ramayanam – Kavi Venkatasuri (1905-Telugu Script) (1944-Tamil Script)
Sita Kalyanam – By Paarundaan Ayyangar [Venkatakrishna Bhagavathar] (1919)
Pundarika Dasa Charithram by By Paarundaan Ayyangar [Venkatakrishna Bhagavathar] (1921)
Natanagopala Nayakin Charithu By Paarundaan Ayyangar (1921)
Sita Vivaaha Charithu – A.K.V.Raamraai (1924)
Sundara Giitun – Swami Sri Sundara Bharati (1940)
Rama Rai Ramayanu [Sourashtra Vachana Ramayanam] – Medhavi T.M.Ramarai. (1973)
Sourashtra Niti Shambu – Medhavi T.M.Ramarai (1943) [Tamil Script]
Purathana Sourashtra Bala PaaTham – By Sourashtra Medhavi T.M.Rama Rai (1946)
Sri Vitala Nama Sankirthanai- By T.K.Venkatacharyar (Vitala Dasar) (1949)
Sourashtra Bhagavad Gita—Sri T.R.Padmanabhaier (1953)
Vedantha Vicharanaigal – Kutty K.Kaveri Ammal (1954)
Adhyatma Ramayanu – Sri T.R.Padmanabhaier (1956)
Bhakthi Rasa Kirthanaigal – Ammayappan KONDIYA Bhagavathar (1958)
Sourashtra Sangraha Ramayanam – Sri Rama Venkatramayyangar. (1958)
Bakthi Gnanam Malarnda Bhagavath Bhajanamrutham by O.L.V.Ramasamy Iyer (1958)
Sri Vitala Nama Sankirthanai – Part II By T.K.Venkatacharyar (Vitala Dasar) (1961)
Srimad Kurukku Subbaarya Swamigalin SankirthanangaL (1965)
Sri Ramarai Sourashtra Vachakamu Book I – BY O.K.Ramanandam (1961) (1974)
Bhasha Turni –Padyam-Vyakaranam Bhag – Book I (1974)
Sourashtra Sahitya Abhidhana Kosham – K.V.Padmanabhaier (1964)
Omkaara Githam – Omkar P.B.Radhakrishnan (1965)
Sri Hari Gitam – T.V.Harigovindachari (1967)
Sri Ramalinga Bhagavatha Swamigalin “Gnanopadesam”, Salem (1969)
Sundara Bharathi Giitun – Sundara Bharati (1977)
Devi Kataksham By Kavignar N.S.Viswanathan (1978)
Sourashtra Bhasha PaaDalgaL by Pavalar Sumukhi (1978?)
Kachchambo – By Thada Subramanyam (1979)
Kasin Anandam Giitun – Kasin Anandam (1990)
Amre Bhashaa Amurthu Gitun – V.K.Neela Rao (1991)
Sourashtra Kural – Kavingnar Sankhuram (1993)
Sriman Natanagopala Nayaki Swamigalin Sankiirthanangal (1949)
Gita Gitun – T.R.Padmanabhaier (1949) (1971)
Sourashtra Bhasha Vallari – By Pulavar C.R.Saranath (1975)
Bhaiku – By C.R.Saranath (1975)
Saraswathi Githanjali – by N.S.Viswanathan (1977)
Sourashtra Sundara Giitun By N.S.Viswanathan (1980)
Sourashtra Thirukkural – By Kavignar S.S.Ram – [40 Kurals with meaning] (1980)
Sachithananda Giitun – T.S.Saroja Soundararajan (1991)
Gitagovinda Mahakavyam by Jayadeva – translation by Kurugadi G.Rengadamayya. (1938)
Novvo Jivnam – Sourashtra Drama By Sri V.K.Neela Rao.
Maay Bhashaa Bhakti – By T.V.Kubendran (2000)
Haatu mago chaLisu – By Thada Subramanyam (2000)
Nala Damayanthi – Thada Subramanyam (2001)
BeTki – By Thada Subramanyam (2001)
Sarvagya Gyananjali – By Ramia R.G.Parthasarathy (2002)
Srimad Bhagavat Giito (nhanna hoDaanuk) – By Thada Subramanyam (2002)
Antharaathmo – By Thada Subramanyam (2002)
ONTES vaaT – by Thirubuvanam M.S.Ramani (2003) [kavitha naachu]
Sanathana Dherum – By Thada Subramanyam (2003)
OLDyaanu vattaan – By Thada Subramanyam (2004)
Manu Dharma Sasthar By Thada Subramanyam (2005)
Naachu Giitun (2005) – By Kuuchun K.L.Anantharam (2005)
Sri Krishnam Vande Jagatgurum – By Thada Subramanyam (2006)
Sri Devi Mahatmyam – Smt.T.S.Saroja Sundararajan.(2007)
Sourashtra Kadamba Mala By Thada Subramanyam & M.S.Ramani (2007)
Sourashtra Ramayanu –Sri Thada Subramanyam (2000)
Pandavun Kheto – Sri Kasin Anandam (2008)
And a number of small poems by a number of Sourashtra Writers.

OTHER REFERENCE BOOKS
Venkata Suri’s NAUKA CHARITRAM (in Sanskrit) Saurashtra Sabha Museum & Sahitya Parishad, Madura (1947)
Dakshin Bharathna Saurashtriyo By I.R.Dave (1955) (Gujarati)
A Brief Study of the SAURASHTRA COMMUNITY in the Madras State By M.S.Gopalakrishnan (1966)[English]
India as a Sociolinguistic Area By P.B. Pandit (1972)[English]
The Saurashtrians in South India By I.R.Dave, Saurashtra University, Rajkot (1976)[English]
Oral Literature of the Saurashtrans By Uchida Norihiko (1979)[English]
The Language of the Saurashtrans in Tirupati by Uchida Norihiko (1991)[English]
Sourashtra Dictionary By T.V.Kubendran (2008)[Sourashtra-Tamil-English]
Sethuraman Mummozhi Sourashta Akaradi By K.R.Sethuraman (2003)[Sou-Tamil English]
A Saurashtra-English Dictionary By Norihiko Uchida (1990)
Tamilnattil Saurashtirar: Mulu varalaru By K.R.Sethuraman (2008)[3rd Edition]
Catalogue of the Saurashta Books in the India Office Library, London (1979)
Srimath Kavi Venkatasuri Swami Charithram – By K.V.Padmanabhaier (1942)
Sourashtra Niti Shambu – By T.M.Rama Rai, Translation by Dr.H.N.Randle (1943)
The Sourashtrans of South India By Dr.H.N.Randle (1949)
A History of the Sourashtras in South India – By The Sourashtra Literary Societies of Madurai and Madras (1891) (3rd Edition 1948)

No comments:

Sourashtra Class Room