Monday, July 31, 2017

Dee gaam dhikkarEs ! A Sourashtra Short Story By Thirubhvanam M.S.Ramani.

  
தீ3 கா3ம் தி4க்கரேஸ்
(வத்தா சித்துரு)  By திருபுவனம் M.S. ரமணி.

(நமது மொழியை மதுரை உச்சரிப்பிலேயே பேசிப் பழகியவர்களுக்கு இந்த உரையாடல் புதிதுதிரும்பப் படித்தால் விளங்கிவிடும் இனிது ஆங்காங்கே கிடைக்கும் சொற்களும் அரிது)

(கும்பகோண் முராரி ஸில்க் ரீ: ராம்குமார்கின் தெக ஸிங்கைத் ஹரி, ஸேலம்மு ஸேத்தெ ரேணுகா ஸாரீஸ் மெனன் விலாஸுக் வெக்கில்லி அவஸுன்)
ராம்குமார்: ஹரி3ஸ்ஸு ஹுத்திரி ஜு2கு தூ3ர் சலி அவெ ஸொகன் லக3ரஸி .. அமி வெக்கில்லி அவெ தா2ம் அங்கு3ன் அவரனினா ! கொங்கதீ ஜோள் புஸ்தியன்கீ?
ஹரி: மீ தெ2ப்3பா3ஸூஸ்….ஸங்கெ3ஸ்ஸினா அஸ்கி களயாத்தெனு ஸொகன் லம்பொ3 ஜிலேத் ரி:யெத் கோட்தி ஜீ தெ2ட்க3ய்யாய் மெனி.. ஐகெஸ்ஸி ! …. ஏலாவெது3ர் அவரெ 3தொ3 ஜோள் புஸ்தியென்.
ராம்: 3தா3 … 3தா3… விலாஸு கோட் ஸேத்தெ?
ஜனார்: விலாஸ் ஸொட்3டி3 ஜு2குதூர்3 துமி அவ்ட்3ரியாஸ் …. அஸோஸ் பா4டாம் அவெ வாடூஸ் ஜவொ. ஜெகுனொ ஹாத் பொக்கட்ஸிங்க3 மெத்தெமென் அவய். தெக பஸ்லொ ஒண்டி வீத் ஜாரிஸ். த்யே வீதும் முல்லா கே3ரும் மீ ஸேத்தெ. ஸெஜ்ஜெ கே4ரூஸ் துமி வெக்கில்லி அவ்ரியாஸ்தெ.
ஹரி: ஸெர்க்கஸ் 3தா3 ! அமி அவ்வெஸ்.
எக கே4ர் அமி கோன் புஸாஸி? தி3வொ கேர் வெக்கிலி அவ்ரெயெ மெனி ஸங்குனொ ஸேத்தேஸ்னா …… ம்…..தொரெ ஸெங்க அவெத் கோன் காம் கீ, தீ3வாள் இக்கோதூர் சலி ஜாத்திஸொ ஹொய்யொ…..
ராம்: தே ரா:ந்த3குஅமி ககொ ஹிந்தொ3 ஸெலமுக் அவ்ராத்தெ மெனி தொக களாய்கீ?
ஹரி: காயீ….. ரேணுகா ஸாரீஸ் ரெங்காச்சரி ஜோள் பஷுத் ஸவ்லான் தீ3டி3, முல்லொ தெனொ தே3த்தெ ஹன்னவுகு டிராப்ட் 2ள்ஜான் ஜாஸுனு.
ராம்: தெ கெத்தி3 நா: ! ரெங்கா3ச்சாரி பெ3டிக் மொகொ ஹொராட் கெரி தே3த்தெ மெனி மெல்லிட்ராத்தெ ….. பான் அனி ஸீ அஸ்கி செல்டி3யொ…. அத்தொஸவ்லொ தீ3டி3 அவத்த வாகுர் பெ3ட்கிக் ஸீலி அவ்டெ3 மெனி ஸங்கி3ராத்தெ.
தெகோஸ் மீ தொக உட்சிலி அவெத்தெ.
ஹரி: அரெ எனா ! இக்க கெ4டி3 மொர் ஜோள் ஸமச்சார் ஸங்கெ3ஸ்ஸீ ! மெய் ஹிந்தொ3 பெ3ட்கி ஸாத்தக் அவ்ராத்தெ மெனி மேனி.
ராம்: ரேய்…… ரேய்…. தேட் ஜீ தூ ஒண்டெ நீ:த்தெ ஒண்டெ மெந்துங்கோ3. அமி ஜாரெ காம் ஹொவள்ளுனொ ….. திகுச்சர் பெ3ட்கிக் மெள்ளொ ஸீதி அவ்னொ …. களாரஸ்ஸீ !
ஹரி: ஸெர்க்கஸ் பா3 …. ஏலா அவ்டி3யொ பா3 ‘ஸிங்க மெத்தை’.. சால் சால்.
ராம்: ம்.. ரேணுகா ஸாரீஸ் மொ:ட்டகன் லிக்கிராஸ் …. கவாட் ஜைதிராஸி ..
ஹரி: தெட்டிதியெனு …. 3தா3…… 3தா3…. 3தா3…. பை3யீ (கவாட் தெட்டஸ்) (பி4த்தர் ரீ) கோன் த்யெ ? கவாட் கு3த்3தி3லேத்?
ஹரி: காய்ரெ எல்லெ? அவத்தெ வேளொ ரீ: இஸா 4வாட் தைலேத் அவராஸி….

[
கவாட் ஹுடி3]
பெ3ட்கி: துமி கொங்கோக் ஸனொ?
ராம்: அமி கும்மோண் ரீ:……..
பெ3ட்கி: அவொ 4வா ….பி3ஸ்தர் அவொ
ராம்: (ஹள்ளுகன்) ஹரி.....எனோஸ் பெ3ட்கி பெ4யின் ஸொகன் ஸே. மொகொ4வாமெனி பொ3வரிஸ்
ஹரி: ஹாய், ஹாய், திஸோஸ் லக3ஸ்….
பெ3ட்கி: பி3ஸொ 4வா …. தா3ரு உஞ்சொ கா4ட் தொ2வ்ர்யாஸ் …. த்யே ஸொட்3டி3 கவாட் கு3த்33ராஸ்னா? … துமி கீ, பி3ஸொ 4வா
ஹரி: கா4ட் ஹொதெ3ஸா? அமி ஸியானி…. (ஹள்ளுகன்) காய்ராமொகக்கி 4வா மெனரிஸி.
ராம்: அமி. தீ3 தெமொ கோன் நொவ்ரொ மெனி களானாத்தெ ஹால் தீ3 தெங்கொ 4வா மெந்தரா:ய் ஸொகன் ஸே.
(பெ3ட்கிக் ஸீ)
ராம்: அமி தும்ரெ 3தா3க் ஸனொ
பெ3ட்கி: அம்பி3ரெ தா3 பொ3ம்பா3யிக் ஜீரிஸ்பொரங்கு3 அவன்…..
ராம்: 3ம்பா3யிகா ! அம்கொ ஹிந்தொ3 அவெதி காம் ஹொவள்ளி ஜேடு3வாய் மெனி கல்ஜம் லிக்காஸி !
பெ3ட்கி: திஸ்கனி ஹொயெத் அம்பி3ரெ :ந்தா3 4ராட் ஜீரிஸ் .. அவோந்த3க்அம்மா …. ஏடாவ்க்யாஏஸா…. கும்போ3ண் ரீ: கொன்கீஸ் அவ்ர்யாஸ் …. [பி4த்தர் ஜாஸ்]
ஹரி: ரேய் …. பெ3ட்கி நாவ் நந்தா3 ஸொகன் ஸே …. 4ராட் ஜீரிஸ் மெனா …. அவந்த3க்.
ராம்: ஏட் மொகொ மொ:ட்ட விசார் அவி லய்டி3ரெஸ்.
ஹரி: காயி?
ராம்: 3தொ3 3ம்பா3யிக் ஜீரெஸ் மெனி மெந்திகி….. அவெ காம் ஹோனாத்தக் ஜேடி3யனா ….அங்கு3ண்டாள் அவ்னொ பொட3ஸ்ஸீ காய்கீ?
ஹரி: தொரெ ஸெங்கா லவ்காஸுன் ஒண்டாளும் முஸத்த நீ: மெனத்தயெ தீ களயெயேஸ்னா …. [பெ3ட்கிக் மாய் பி4த்தர் ரீ: அவஸ்]
மாய்: அவொஅவொ …. அவோ அத்தோஸ் அவாத்தெக்யா?
ஹரி: ஹாய்ஹாய்..
மாய்: துங்கொ த் தெ பனி 4ல்லுவொ மெனி அம் பெ3ட்கொ ஸங்கெ3ஸ்ஏற்காடு3க் ஜாத்தக் மெனா ..
ராம்: ஏற்காடு3கா? அமி ஹிந்தோ3ஸ் கா3முக் ஜனொ.
மாய்: ஹிந்தொ3 எற்காடு3க் பொ3ல்ஜீ தெ3க்கள்ளினு ஸொந்த்3ரொகூஸ் துங்கொ கா3முக் 4ட்33த்தெ மெனி பெ3ட்கொ மெனெஸ்பனி 4ல்லத்கொஅவொ
ஹரி: ராம்குமாரு …. அமி அந்தெ3 கா3ம்முஅந்தெ3 பளாமூஸ் பனி இனி பேனாத்தெ சொக்கட் பில்லல் மெனி நாவ் 2ட்3ராஸி .. ஏட் கோனரா பேத்தெ?
ராம்: காய் ஸங்கெ3ன்?
ஹரி: ஸங்க3த்த காய்? மீ ஸங்கு3ஸு…..….பெ3ய் அம்கொ பனி 4ல்லி வட்கெ நீ: ! அமி அவ்னான்.
மாய்: பனி 4ல்லி வட்கெ நீ: யா? ஸெர்க்கோஸ் .. மெய் உக்குடு3ம் கா2த்த்கொ அவோ.
ஹரி: உக்குடு3மா? அமி கா2னான்
ராம்: காய் ரா?
ஹரி: உன்னாத்தக் ரா: அவ்ரயெ நொவ்வ கா3முதெனு கோனயி நொவ்வ 2லாரு நாவ் ஸங்க3ராஸி2ய்தி போட் நஜ்ஜெத் பா3தொ3….
மாய்: உக்குடு3ம் கா2னான்க்யா? மெகி காய்தீ கா2ன்?
ஹரி: விள்டியொ ஹொயெத் 2வ்வெ.
மாய்: திஸ்கனி மெனெத் மொக் காளாரின்பெட்கொ அவோந்த3க்
காப்பிதீ பேன்க்யா? த்யே பேனாத்தக் ரா:ன் முஸுனா….
[
பி4த்தர் ஜாஸ்
ஹரி: காய்ரேவிள்டியொ மெனெத் எங்கொ களாரனி
மாய்: ஒவ் பில்லாஎனு கோன் மெனி களாரிஸ்க்யா? கும்போ3ணும் …. தொகொ புஸாஸ்கினாதெனூஸ்கோ3ரகன் பி3ஸிரெத் தெனோஸ் நொகுரொ
பெ3ட்கி: அம்மாமொகொ ஹொரட் நொக்கொ... மீ கைய்யி எகொ ஹொராட் கெல்லுனா..

மாய்: ககவா? அந்து3ஸ் நீ:கீ? ஹன்னவ் நீ:கீ? அம்பி3ரெ ஸோரு ஸொத்துன் ஸேத்தெவா ..
பெ3ட்கி: த்யே நா:ம்மாஎனி பனி 4ல்லுனான் மெனா .. வட்கெ நீ: மெனாத்யே கா3ம்மு அஸ்கின் இஸ்கனீஸ் ரா:ன் ஸொகன் ஸே
மொகொ ஒண்டி தி3ன்னு பனி 4ல்லுனாத்கொ ரா:த்கொ முஸுனா .. த்யெட் 4ந்தி3 தீ3டி3 மொகொ பா3தொ3 கெருங்கோ3 … மொகொ ஹட்வதீஸ் கொனக்கீஸ் லக3ரிஸ்
மாய்: ரொடு3ங்கவா4ர்ள கா3மு ஜீரெ தும்பி3ரெ தா3 அவோந்த3க்.. கோனியெ ஹொயெதின்னு பஸ்லொ வத்தொ கெலிஜென்தூ அத்தொ காப்பி தகி முஸாட்தேலா பெ3ட்கொ அவ்ட3ரீஸ்
[
ஸௌந்த3ர் அவஸ் ]
ஸௌந்த3ர்: அம்மா .. ஸொம்மர் கோன் தீ3 ஸோதா3ன் பி3ஸிராத்தெ?
மாய்: ஹள்ளு வத்தொ கேர்கும்போ3ண் ரீ: அவ்ராத்தெநொகுரொ..
ஸௌந்த3ர்: எனூஸ்க்யா? [ஸொம்மர் பி3ஸ்ஸகன் அவஸ்]
அவொ .. அவொ.. அவொ .. துமி அவி ஜு2கு கெ4டி3 ஹோரிஸ் ஸொகன் ஸேஅம்மா காப்பி ஸெணம்கொ ஆன்
(
ஹரிக் ஸீ) துமி காய் ஹுட்ல்டி3யா? பி3ஸொ 4வா..
ஹரி: ராம்குமாருமொகொ நொவ்ரொ மெனி ஹவ்டில்டி3ரா:த்தெ ஸொகன் ஸே .. 4வா மெனராஸி
(
ஸௌந்த3ருக் ஸீ) 3தா3 …நொவ்ரொ எனொமீ நா: ..மொகொ 4வா மெனி பொ3வராஸி
ஸௌந்தர்: இயேட் அஸ்கி தெங்கொ 4வா மெனீஸ் பொ3வன் .தும்பி3ரெ கா3ம்மு 3தா3 மெனராஸ்கினா .. த்யே ஸொகனி
ஹரி: திஸனியா ! ஸெர்க்கஸ்மீஸ் எகொ நஸ்தியான்..
ஸௌந்த3ர்: நஸ்தியான் மெந்தொ ?
ராம்: ம்ஸிங்கை3த் ..
ஸௌந்த3ர்: ஸெர்க்கோஸ் .. ஒண்டி ஒண்டி கா3முக்கீ அம்பி3ரெ வத்தொ கோனக் மர்ச்சாரிஸ் மெனி ஸியாஸ்க்யா
[
பெ3ட்கி காப்பி அனி தீ3ரி3 கவாட் லெகுத்தெ ஹிப்3பி3ராஸ்]
ஸௌந்த3ர்: தெ4ரொகாப்பி 2ள்ளுவோ..
ராம்: ரா:ந்த3க் .. துமி பொ3ம்பா3யிக் ஜீராஸ் மெனிஏட் மெனாஸி..
ஸௌந்த3ர்: 3ம்பா3யிகா? மீ கோட் ஜீரிஸி !
ஹரி: 3தொ கோட் ஸே மெனி புஸெயெகொ ! 3ம்பா3யிக் ஜீராஸ் .. பொரமுக் அவன் மெனாஸி ..
ஸௌந்த3ர்: ஹாய் .. ஹாய் .. அம்பி3ரெ 3தொ3 பொ3ம்பா3யிக் ஜீர்யாத்தெ3தொ3 மெனெதீஅம்பி3ரெ பா3 … ஏடு பா3புக் 3தொ மெனீஸ் மெனன்..
ராம்: அமி 3தொ3 மெனெத் துமி ஹொய்ரா:ன் மெனி ஹவ்டில்டி3யா.. ஸெர்க்கொ .. அம்கொ ஸெணம் காம் முஸடி 4ட்3டு3வோ..
ஸௌந்த3ர்: அத்தொ அம்பி3ரெ காரும் துங்கொ பொ3ல்லி எற்காடுக் ஜாத்கொ மெனி ஹட்விரிஸ்ஜீலி அவெ பஸ்லொ துங்கொ ஸெணம்கன் காம் முஸடி3 4ட்3டு3ஸ்பனி 4ல்லி முஸள்ளுவோ.
ஹரி: காய்ரெ .. பீ2ர் பனி வத்தொ துக்கித்தியா .
ஸௌந்த3ர்: ம்பனி 4ல்லத்கொ மெனெதிஆங்கு3 து4வத்கொ மெனி அர்து..
ஹரி: அமி து3ஸ்ர அர்த்தூஸ் கெத்தியா .. தெகஹல் பனி 4ல்லத்தெ வட்கேஸ் நீ: மெனி மெனய்யொ
ஸௌந்த3ர்: (அஸிலேத்) ம்..ம்..ம்.. அம்மா .. எனு ஆங்கு3 து4வத்கொ தீ3 3ள்ளாம் பனி பொ4வ்ரி தே3…
மாய்: [பெ3டி ஜோள்] கோனக் ஸேவா? அம்பி3ரெ வத்தொ களானாத்த ஹாலீஸ் பனி 4ல்லத்கொ வட்கெ நீ: மென்ரி:யாத்தெஅத்தொ தெ4ரோஸ்கினா !
பெ3ட்கி: ஜாம்மா … [கொஞ்சித பொட3ஸ்]
ஸௌந்த3ர்: ஹொராடு வத்தொ அஸ்கி கெர்லி முஜ்ஜிஸ்ஹொயெதின்னு ஹொராட் கெர்லத்தெங்கொ மொன்னு தெ4ரெதீஸ்நா (பெ3ட்கி தெ3க்கடி3) எனோஸ்மொர்பெ3ய்ன் ஸுகு3ணாதுங்கொ தெ4ரோஸ்கினா?
ஹரி: நொவ்ரி எனோஸா? மெய் :ந்தா3 மெனி கோன்கீஸ் 4ராட் ஜீராஸ் மெனாஸி
ஸுகு3ணா: :ந்தா3 … தொகோஸ் 4ராட் ஜீரிம் மெனி மீ ஸங்கி3த்தெ.
ஸௌந்த3ர்: நஸ்திகாள்ளுஏட் ஐகொ .. ஸெங்கொ உஜெ 3தா3கு ஏட் :ந்தா3 மெனி பொ3வன்மொகோஸ் 4ராட் ஜீரிஸ் மெனி ஸங்கி3ராத்தெ.
ஹரி: மெக் காய் பா3 … பெ3ட்கி ஸாத்தெ மெனி பீ2ர் ஒண்டெ வாள் இத்கோ தூ3ர் வேஸ் கெல்லி அவத்தக் முஸுநாதுந்தெ3 போ3 ஒண்டே வேஸும் தீ3 காம் ஹொவள்ளுனொ மெனி ஹவ்டிரா:ன் ஸொகன் ஸேபெ3ட்கி ஒப்பாரஸ்ஸீ நீ: மெனி ஏடூஸ் ஸங்கி3த்தெ..
ஒப்பாரனி மெனெத் கொன்னி கெ3ளொ ஹெட்டுகுநான்தெகுச்சி கா3மு ஜீ கள்ஜம் லிக்குஸூஒண்டெ :டொ3 தளி ஸங்கு3ஸுமெனி உட்சத்த காமஸ்கி மொகொ ஒப்பானாதொரெ மொன்னும் லக3ரயெ ஸங்கி3த்தெ
ராம்: [ஸௌந்த3ருக் ஸீ] 4வா மொகொ பெ3ட்கி தெ4ர்ஜொ

ஏடு வத்தொயீ தெ4ர்ஜொ.

(முஸெஸ்)


No comments:

Sourashtra Class Room