Friday, December 4, 2015


ஸ்ரீ ரஸ்து
ஸௌராஷ்ட்ர வ்யாகரண வல்லரி
ஸப்3த ப்ரகரணொ ப்ராரம்பு3
ஸ்லோகு
வாக்3தே3வி தொகொனூஸ் தௌ2ளீ |
பஜெ போ2ள் தே3த்தெ பா4ரதீ |
வித்3யொ லிக்வென் மடு3ஸ் மாயி |
பொ3ர்கத்3 தே3த்திஸொ கேர்கவி ||

(19) ஸப்3த ப்ரகரணொ மெந்தொ, வத்தான் விவரின் ஸங்க3த்தி
ஸானுகெஏசார் பே4து3ன் ||
(20) தத்ப4வ ஸப்3து3மெந்தொ கீ3ர்வாணாந்து விகல்பு ஹொய்னு
ஸேத்திஸானுகெ. (=உதா3ரணம்) ராமொராமு.
கோ3விந்தொ3கொ3விந்தொ3 கோ3விந்து3கொ3விந்து3 ||
(21) தத்ஸம ஸப்3து3 மெந்தொ ப்ராக்ருதாந்து விகல்பு ஹொய்னு
ஸௌராஷ்ட்ர வர்ணகுன் அவினு ரி:யெத்தி ஸானுகெ.
() இங்கா3லொஇங்கா3லுவிங்க3ளு.  அக்3கி3ஆகு3
பண்ணாஸாபொன்னாஸு.
(22) தே3ஸ்ய ஸப்3து3 மெந்தொ கீ3ர்வாண ப்ராக்ருத ஸப்3து3ன்
மூல ரூபுன் ஹிட்டுநாத்தொ விகல்பு ஹொய்னு
ரி:யெத்திஸானுகெ . ஏ தீ3 விது4ன் ஸே. () குட்3கொ | கு4ட்3கொ | முட்3கொ| துட்3கொ |
(23) க்3ராம்ய ஸப்3து3 மெந்த கீ3ர்வாண ப்ராக்ருத ஸப்3து3னும்
ஸேத்திஸா லிபின் லோபுனவி ரா:த்திஸானுகெ. த்யோ லைலை |
ஸ்ரீராமா பாஞி தூ4ளி லை | க்3ராம்ய ஸப்3து3ன் தீ3விது4ன்.
நிந்த்3ய க்3ராம்ய ஸப்3து மெனிகினி, அநிந்த்3ய க்3ராம்ய ஸப்3து3 மெனிகினி தீ3 ரீதின் ஸேத்திஸானுகெ |
(24) ஸப்3து3ன் ஆட் வாசின் ஹொய்னு ரி:யெஸி | நாமவாசி,
ப்ரதி (நாம) வாசி, நிக்4னவாசி, க்ரியாவாசி, கீர்ணவாசி,
ஸமுச்சயவாசி, ப்ரத்யயவாசி, ஸந்தாப வாசி | ஏ அடூயொ
வாசின் மென்நாவு |
(25)நாம வாசி மெந்த வஸ்துனு நாவுன் ஸங்க3த்திஸானுகெ |
(26) நாம வாசிகு லிங்கு3 விப4க்தி வசனான் லகை3 | () கா3யி,
கொ3ரு, பெ4ய்ஸு, பொதுலொ, மெனிகு, 3ல்லொ, பை3லு,
பெ3ட்கொ, பெ3ட்கி, ஸாபு, தொரன், மூகொ, துந்தொ3 |
(27) நாம வாசின் தீ3 ப்ரகாருன் ஸேத்தெ. ஸாமான்ய வாசி மென்கினி, விஸேஷ வாசி மென்கினி களைலுனொ |
(28) ஸாமான்ய வாசி மெந்த ஸாதா4ரணரு தெ3க்கை தெ3க்கா
நாத்தெ வஸ்து நாவுன் க4லி ரி:யெத்திஸானுகெ | எல்த்யொ சார்
ப்ரகாருன் ஸேத்தெ.
(29) ரூடி4 ஸப்3து3 மெந்த ஸாதா4ரணரு வௌரத்திஸானுகெ. ()
கே4ரு | ஹொவ்ரி | ஸதி | ஹுரி | தா3ரு | பொதி | மதி  | கு3ட்3கொ3| ஹுட்3கொ3 | ஹிட்3கொ3 | ஹொள்டொ | கொ2ள்டொ | அள்டொ | பள்டொ | ஜெள்டொ |
(30) ஜொக்3னி ஸப்3து3 மெந்த ஜொக3த்திஸா வஸ்து நாவுன்
ஜனட3த்திஸானுகெ. ஏ ஸப்3து3 நித்ய ப3ஹுவசனாந்து,
() ஸொன்னொ, ருப்பொ, கெஸ்தில், தம்ப்3ரொம், லொ:3ணு, சீஸு, மு:ரி  , ஜிரொ, கந்தொ3.
(31) மொவ்னி ஸப்3து3 மெந்த மொவத்திஸா வஸ்து நாவுன் ஜனட3த்திஸானுகெ. ()  ஸாளு, தந்து3, :கி3, கோ4மு, கென்னுன் இத்யாதி3.
(32) ஸமுதா3ய ஸப்3து மெந்த அநேக வஸ்துன் ஒண்ட்யொ
ஹொய்னு ஸேத்திஸா நாவுன் ஜனட3த்திஸானுகெ. () பூ2லு
தோமு (தோமு=கொத்து), கா3யி மந்தொ3, முங்கிதொ ரன், ஸென்னு கு3ங்கு3. (கு3ம்பு?)
(33) விஸேஷ் நாம வாசி மெந்த வஸ்து நாவுன் சின்னு லெந்த
4லி ரி: :யெத்திஸானுகெ. எயொ சார் விது4ன் ஸே. ஏ விஸேஷ
நாவுன் ஹிகின் மெனெதி கொங்கிகு தெகா அர்துன் களானாத்தொ ஜேட3த்தெகொ ஹாலி ஹிகுவான. (ஹிகுவான = மாத்தக்கூடாது) த்யே கோன் வத்தான் மெந்த மெனிகு நாவுன். தொ3ங்க3ரு நாவுன், நெத்3தி3 நாவுன் () ஸபா4பதி, காவேரி  , கோ3தா3வரி  ,சித்ரகூடாத்3ரி, ,ஹேமாத்3ரி  , மேருகி3ரி  . அயோத்3யா நக3ரி  . மது4ராநக3ரி  , த்3வாரகா புரி  , சன்ன புரி  . ஏ சரூ வஸ்துனுகு நாவுன் து4ஸ்ர பா4ஷாம் பி2ர்வின் ஸங்க3ன் ஹோன.                     

(34) லிங்கு3 மெந்த ஜாதி. ஏ பா4ஷாமு புல்லிங்கு3, ஸ்த்ரீ லிங்கு3 ,
நபும்ஸக லிங்கு3 ஏ தா4னுகு தீ2ன் லிங்கு3ன் ஸே. புல்லிங்கு3
மெந்த த3ல்லஜாதி. () கொ3ரு, பொதுலொ, குடொ3, பெ3ட்3கொ,
3ல்லொ, பை4, ஸளொ, ஸாபு (பா3பு?) இத்யாதி3.
ஸ்த்ரீ லிங்கு3 மெந்த பை3ல்ஜாதி. () மாயி, கா3யி, பெ4ய்ஸு,
பொ4ஜை, ஸளி இத்யாதி3.
நபும்ஸக லிங்கு3 மெந்த த3ல்லநா:த்தொ, பை3ல்நா:த்தொ ஜீவ்
நீ:த்திஸா வஸ்து நாவுன் களட3த்திஸானுகெ. எகோஸி, ஜட3வாசி
அத2வா ஜட3 லிங்கு3 மென்னாவுபி2ரி த3ல்ல ஜாதிகு த3ள்ளிங்கு3
மென்னாவு. பை3ல் ஜாதிகு அள்ளிங்கு3 மென்னாவு. ஜட3வாசிகு
3ள்ளிங்கு3 மென்னாவு. பீ2ரங்கு3ன் த3ளி, அளி, 3ளி ஏ தி2நூயெ
வளி தா4னுகு த3ல்ல ஜாதி, பை3ல் ஜாதி, ஜட3 ஜாதி மெனி தீ2ன்
நாவுன்.   
(35) வசனுன் தி3ய்யொ. ஏக வசனு, 3ஹு வசனு மென்கினி.  ஏக
வசனு மெந்த ஒண்டொ வஸ்து நாவு களட3த்திஸானுகெ. 3ஹு
வசனு மெந்த ஒண்ட்யொ ஜதொ தீ3வஸ்துன் தொகன் அனே
வஸ்துன் ஜனட3த்திஸானுகெ  கினி ஸங்க்2யா நிர்ணயுன்
ஜனட3த்திஸானுகெ. () மெனிகு, மென்க்யானு; ஸதி, ஸதினு,
பெ3டொ, பெ3டானு.
(36) விப4க்தி மெந்த க்ரியான் ஸரதி, நாவுன் அஸ்கொ து3ஸ்ர
நாவுன் ஸரதி மிளி ரா:த்தெ2ப்33 ஸப்3து3 ரூபுன் அர்து2மு பே4து3ன்

ஹொய்னு ரா:த்திஸானுகெ. () ராமானு.

(to be continued)

No comments:

Sourashtra Class Room